1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Oční klinika
Jelinkova 13.05.2024

Výzkum probíhající na Oční klinice

Vědecko-výzkumná práce je na Oční klinice zaměřována na vybraná badatelsky a společensky závažná témata oftalmologie. Stěžejní aktivity se týkají výzkumu sklivce u diabetické retinopatie, glaukomu, uveitid a maskujícího syndromu, imunologie oka, patogeneze sítnicových onemocnění včetně chorob makuly, onkologie, neurooftalmologie a orbitologie. Oční klinika zajišťuje jak léčebně preventivní péči, konziliární a výzkumnou činnost, tak výuku oftalmologie na 1. LF UK.

Z projektů vybíráme:

Na klinice probíhá výzkum zaměřený na získání nových poznatků o mechanizmu vzniku a možnostech ovlivnění zrak ohrožující autoimunitní uveitidy. Zvláštní důraz je kladen na objasnění role mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy a využití jejich ovlivnění v léčbě tohoto onemocnění. Je využita analýza nitroočních tekutin a séra pacientů s autoimunitní uveitidou a model experimentální autoimunitní uveitidy. Získané poznatky přispějí k navržení nového léčebného protokolu uveitid v humánní medicíně, a tím k dosažení vyšší kvality prevence slepoty následkem uveitidy.

Studium onemocnění oka s hereditární komponentou představuje významnou součást výzkumu, který na pracovišti probíhá. Zaměřujeme se především na hledání molekulárně genetických mechanizmů uplatňujících se při jejich vzniku, přičemž se soustředíme na následující čtyři skupiny chorob: 

1. Monogenně dědičná onemocnění sítnice (podpořeno grantem GAUK 400/54/227015).

2. Monogenně dědičná onemocnění rohovky.

3. Komplexní onemocnění keratokonus a Fuchsova endotelová dystrofie.

4. Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná multicentrická studie účinnosti a bezpečnosti vysoce ředěného atropinového collyria při zpomalování rozvoje krátkozrakosti u dětí (podpořeno grantem AZV).

Všechny hlavní body výzkumu jsou zajímavá témata pro postgraduální studium.

Pracoviště při řešení výzkumných úkolů spolupracuje nejenom s vědeckými skupinami působícími na 1. LF UK, především z Ústavu dědičných metabolických poruch, ale i s celou řadou zahraničních pracovišť, především z Velké Británie. V minulosti se nám podařilo např. objevit gen, jehož mutace způsobují zadní polymorfní dystrofii rohovky. Podrobnější informace o našich výzkumných aktivitách lze nalézt na následujícím odkazu ocnigenetika.lf1.cuni.cz. Získané poznatky přispívají ke zkvalitnění péče o pacienty a zlepšení klinického poradenství jak na poli oftalmologie, tak na poli genetiky.

Komplexní přístup k rozvoji oftalmologie na Oční klinice je metodicky a poznatkově velmi pozitivním aspektem pro řešení vybraného tématu ,,Patogeneze a klinické aspekty očních komplikací metabolických chorob" v připravovaném programu Komplikace metabolických chorob PRVOUK (Program Rozvoje Vědních Oblastí Univerzity Karlovy). Uvedené oftalmologické téma zčásti navazuje na výzkumné práce odborného týmu, který se zabýval očními komplikacemi diabetu v rámci výzkumného záměru MSM 0021620807 ,,Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění", řešeného na 1. LF UK. Komplexně budou zkoumány dynamické procesy sklivce, na vitreoretinálním rozhraní a v cévním systému oka ve vztahu k patogenezi očních komplikací metabolických chorob a rizikových faktorů jejich vzniku. Tento základní výzkum bude integrován se současným pokrokem v prevenci, diagnostice a léčbě očních onemocnění.

 

počet zobrazení: 5172 autor: Jelinkova, poslední aktualizace: Jelinkova, 13.05.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.